คำอธิบายรายวิชา

                     

วิชา  ส23104        ประวัติศาสตร์

                           ศึกษาพัฒนาการด้านต่างๆของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความ

เจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการ

พัฒนาชาติ บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

                      เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย ทำให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น

ไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s