กรุงรัตนโกสินทร์

กรุงเทพมหานคร

พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร

อมรรัตนโกสินทร์

   เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต

 มหินทรายุธยา

  เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้

  มหาดิลกภพ

มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่ง

     นพรัตน์ราชธานีบูรีรมย์

เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้า

ประการน่ารื่นรมย์ยิ่ง

     อุดมราชนิเวศมหาสถาน

มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย

      อมรพิมานอวตารสถิต

เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชา

ผู้อวตารลงมา

       สักกทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์

  ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้

พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้

 

                 ที่มา  :   http://203.155.220.118/info/passbkk/frame.asp

Advertisements

^____^

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน

วิชา ส 33101         ประวัติศาสตร์สากล

ที่มาของภาพ   :   http://www.siraekabut.com/2012/06/world-history-timeline/

ระดับชั้น มัธยมศึกษา  ปีที่  6